Belgium: Children and Youth International (Rio+twenties)

Children and Youth International was originally founded in Belgium in 2010  as Rio+twenties to support the work of the UN Major Group on Children and Youth in the run up to the United Nations Conference on Sustainable Development to be held in Rio, Brazil in 2012.

The organisation was reconstituted in 2014 as Children and Youth International (Rio+twenties), and its main operations were moved to the UK as Children and Youth International (CYI) where its charitable aims are now furthered. We maintain a registered office in Belgium with our partners the European Youth Forum and the board members of both organisations are the same.

Registration

We registered with the Belgium Department for Justice and our details are published in the Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge. We register our detail in one of the working language of Belgium (Flemish).

images

Registered number BE831048686

Registered address

Rue de l’Industrie 10,
1000 Brussels,
Belgium

Statues

De Buitengewone Algemene Vergadering van 31 september 2014, beraadslagende en beslissend overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, en overeenkomstig de statuten, heeft volgende statenwijzigingen aangenomen. Artikels 1 tot 5 worden vervangen door:

ARTIKEL 1: DE VERENIGING

 • 1. De Vereniging Zonder Winstoogmerk draagt de naam Children and Youth International.
 • 2. De zetel van de VZW is gevestigd op , Rue De L’Industrie 10, 1000 Brussel, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

ARTIKEL 2. DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN

Children and Youth International is het wettelijk geregistreerde orgaan voor financiële en institutionele ondersteuning voor de UN Major Group on Children and Youth. Children and Youth International heeft als doelen om fondsenwerving te ondersteunen alsook de capaciteits-opbouw of empowerment van jongeren, zodat ze kunnen deelnemen aan onderhandelingen over duurzame ontwikkeling. Dit omvat in het bijzonder, maar niet uitsluitend, de processen als uitkomst van Rio + 20, de High Level Political Forum, de Millennium Ontwikkelings Doelstellingen en hun opvolgers, Disaster Risk Reduction, Small Island Developing States, Duurzame Consumpite en productie patronen en andere relevante onderhandelingen.

Om deze doelen te bereiken kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

De vereniging streeft deze doelen na, los van elke politieke partij en van elke vakbond, en is niet gebonden aan een bepaalde filosofische of religieuze overtuiging.

ARTIKEL 3.

 • 1. Er zijn minstens 3 Actieve Leden met alle rechten zoals omschreven voor de leden in de V&S-wet.
 • 2 Alle natuurlijke personen en rechtspersonen die zich achter de doelstellingen scharen kunnen toetreden in een van de volgende categorieën:
 1. Jeugdorganisaties
 2. Individuele Jongeren
 • 3. Elke categorie van lidmaatschap zal 1/2 van de stemmen in de vereniging. Aan het begin van de algemene vergadering wordt op voorstel van de Raad van Bestuur een lijst met Werkende leden goedgekeurd.
 • 4. Actieve Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in de V&S-wet en deze statuten worden beschreven. De lidmaatschapbijdrage zal jaarlijks worden vastgelegd door de Raad van Bestuur en zal maximum 100,00 EUR zal bedragen.
 • 5. De volgende specifieke voorwaarden zijn van toepassing op de verschillende lidmaatschap categorieën:
 1. Jeugdorganisaties zijn organisaties met rechtspersoonlijkheid waar de beslissingsorganen binnen de organisatie een meerderheid bevatten van jongeren onder 35 jaar. Deze organisaties moeten daarnaast ook actief hebben deelgenomen aan onderhandelingen rond Duurzame Ontwikkeling op VN niveau in de laatste 12 maanden.
 1. Individuele jongeren moeten natuurlijke personen zijn onder 35 jaar met een aantoonbare en consistente deelname aan onderhandelingen rond Duurzame Ontwikkeling op VN niveau en de VN Major Group of Children and Youth. Zij worden lid op uitnodiging van de Raad van Bestuur.
 1. Organising Partners zijn verkozen door de VN Major Group of Children and Youth of een gelijkwaardig orgaan voor kinderen- en jeugparticipatie dat erkend is door de Verenigde Naties. Organising Partners zijn minder dan 30 jaar.

ART. 3. Sectie 2. Ontslag en Beëindiging van lidmaatschap

 • 1 Actieve Leden kunnen zich op elk ogenblik uit de VZW terugtrekken door een schriftelijke mededeling aan de Voorzitter van het Bestuur. Het ontslag zal één maand na dit schrijven ingaan.
 • 2. Als een Actief Lid in strijd handelt met de doelstellingen van de VZW zoals geformuleerd in de missie of niet meer binnen de specifieke lidmaatschap categorieën valt wordt het Lid as ontslagnemend beschouwd.

ART. 3. Sectie 3. Rechten

 • 1. Geen enkel Lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op de activa van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van Lid.
 • 2. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW, enz.

ARTIKEL 4. DE ALGEMENE VERGADERING

ART. 4. Sectie 1. De Algemene Vergadering

 • 1. De Algemene Vergadering bestaat uit de Actieve Leden.
 • 2. Alle Actieve Leden hebben gelijk stemrecht. Elk Actief Lid heeft een stem.

ART. 4. Sectie 2. Bevoegdheden

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:

– de wijziging van de statuten;

– de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

– de kwijting aan de bestuurders;

– de goedkeuring van de begroting en van de rekening;

– de ontbinding van de vereniging;

– de uitsluiting van een lid;

– de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

– alle andere door de statuten aan de Algemene Vergadering expliciet toegekende bevoegdheden.

ART. 4. Sectie 3. Vergaderingen

 • 1. De Gewone Algemene Vergadering komt minimum éénmaal per jaar samen. De vergaderingen worden door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door minstens 2 bestuurders bijeengeroepen.
 • 2. Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen door de Voorzitter of op verzoek van minstens 2 bestuurders alsook op verzoek van minstens 1/5 van alle Actieve Leden.
 • 3. De uitnodiging wordt minstens 14 dagen voorafgaand aan de datum van de Algemene Vergadering naar alle Actieve Leden verstuurd per e-mail of per gewone brief naar het adres dat het Actief Lid daartoe laatst heeft opgegeven aan de VZW. Aan de uitnodiging wordt een ontwerp van agenda toegevoegd.

ART. 4. Sectie 4. Quorum en stemming

 • 1. Om op een geldige manier te beraadslagen moet minstens de helft van de Actieve Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer de V&S-wet of de statuten dit anders voorzien.
 • 2. De wijziging van de statuten vereist een beraadslaging in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de Actieve Leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Actieve Leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, of de ontbinding van de vereniging, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Actieve Leden.

Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgende op de eerste vergadering worden gehouden.

 • 3. Actieve Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere Actieve Leden worden vertegenwoordigd door volmacht. Elk Actief Lid kan maximum 2 volmachten dragen.
 • 4. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking of, indien gevraagd door minstens 1/3 van de Actieve Leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming. Wanneer stemmingen over individuele personen gaan, worden deze steeds bij geheime stemming gehouden.
 • 5. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
 • 6. Er worden notulen opgesteld en bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Actieve Leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de bij K.B. vastgelegde modaliteiten. Een verslag van de Algemene Vergadering wordt bezorgd aan elk lid.

ARTIKEL 5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ART. 5. Sectie 1. Samenstelling Raad van Bestuur

 • 1.De Raad van Bestuur bestaat uit minstens drie en maximum 12 leden en wordt benoemd door de Algemene Vergadering tot de volgende Algemene Vergadering.
 • 2. Van de kandidaten die ten minste de helft plus één van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden haalden zijn die verkozen met het hoogste aantal stemmen.
 • 3. Een bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering die daarover beslist bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
 • 4. Jaarlijks kunnen er verkiezingen worden georganiseerd om de onbezette plaatsen of plaatsen vrijgekomen door ontslag of overlijden van een bestuurder in te vullen. De leden van de Raad van Bestuur zijn herkiesbaar.
 • 5. De Raad van Bestuur verkiest onder haar leden een voorzitter en een ondervoorzitter, elk van een verschillend geslacht.
 • 6. De bestuurders oefenen in beginsel hun mandaat kosteloos uit. Zij kunnen gecompenseerd worden voor redelijke kosten die gemaakt zijn in functie van de uitoefening van hun mandaat, in lijn met het huishoudelijk reglement en andere beslissingen van de Algemene Vergadering.

ART. 5. Sectie 2. Raad van Bestuur: vergaderingen, beraadslaging en beslissing

 • 1. De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of op vraag van minstens 2 bestuurders.
 • 2. De Raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het jongst aanwezige bestuurslid.
 • 3. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of zijn vervanger doorslaggevend.
 • 4. Er worden notulen opgesteld en ondertekend door de Voorzitter en de secretaris bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de Werkende Leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de door bij K.B. vastgelegde modaliteiten.

ART. 5. Sectie 3. Tegenstrijdig belang

 • 1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor dat de Raad van Bestuur een besluit neemt.
 • 2. De bestuurder met een direct tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

ART. 5. Sectie 4. Intern bestuur – Beperkingen

 • 1. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vzw, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens wet de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.
 • 2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.
 • 3. De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan een of meerdere derden niet bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur.

ART. 5. Sectie 5. Externe vertegenwoordigingsmacht

 • 1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de VZW in alle handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vereniging door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, waaronder de voorzitter.
 • 2. De Raad van Bestuur of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de VZW aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen wel tegenwerpelijk zijn aan derden overeenkomstig wat geldt inzake lastgeving.

De Algemene Vergadering van 2014 aanvaard het ontslag van alle bestuurders

Ben Vanpeperstraete, Onderwijsstraat 124, 1070 Brussel

Pieter-Jan Van de Velde, Langestraat 85, 9050

Michaela Hogenboom, Birkenweg 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Ivana Savic, Bulevar vojvode Putnika 12a, 11000 Belgrade, Servië

en benoemd de volgende personen als bestuurders:

David COLLSTE,Karl Dahlgrensgatan 11, 1 tr., 58228 Linköping, Zweden

Christopher DEKKI, 20 Greenway Drive, Staten Island, NY 10301, Verenigde Staten van Amerika

Luciano FILHO, Rua Barão de Cotegipe, 64, Sorocaba, SP, Brasil. 18040-420, Brazilië

Tam HOANG, Unit 14, 2 Chertsey Avenue, Bankstown, NSW 2200 Australië

Michael KALMUS ELIASZ, 40 Devonshire road, Sutton, Surrey, SM2 5HH, Verenigde Koninkrijgk

Aashish KHULLAR,39 apt john street, boston ma 02130, Verenigde Staten van Amerika

Saba LOFTUS, 9 Birchgrove, Monahan Road, Ballintemple, Cork, Ierland

Usman MUSHTAQ, Tante Ulerikkes Vei 34b, 0984 Oslo, Noorwegen

Karuna RANA, 30, Avenue Balgobin, Quatre Bornes, Mauritius

Lloyd RUSSELL-MOYLE, 40 Ferrers Road, Lewes, BN7 1PZ, Verenigd Koninkrijk

Waruguru WANJAU, 203 Mountain View Estate, Waiyaki Way. Nairobi, Kenia

Brussel, 10 april 2015

Lloyd RUSSELL-MOYLE                                                     Michael KALMUS ELIASZ

Bestuurder                                                                          Bestuurder